ماشین حساب صنعتی

ماشین حساب چیست:

ماشین حساب وسیله‌ای برای انجام محاسبات عددی است.
کاربردهای ماشین حساب‌:
1-ساده‌ترین آنها تنها محاسبات جمع، تفریق، ضرب و تقسیم را انجام می‌دهند
2- ماشین حساب‌های پیشرفته تر می‌توانند انواع توابع مهم ریاضی را پیاده سازی کنند

اولین ماشین‌های آنالوگ در دوران باستان برای محاسبات نجومی استفاده می‌شدند و هنوز موجود است

در دسترس :در انبار