علت به وجود آمدن لبه سفیدی از سمت چپ در پرینتر فارگو