علت به وجود آمدن لبه سفیدی از سمت راست در پرینتر فارگو