کارت پرسنلی pvc | کارت شناسایی pvc

چاپ کارت پرسنلی pvc ( کارت شناسائی ) با تیراژ بالا همانند کارت دانشجوئی، کارت همایشها و ... که تعداد آنها بیشتر ا ز 1000 باشد میتوان از چاپ افست استفاده کردکه به دو صورت تک کارت ( single ) و شیت میتواند چاپ شود که هر کدام مزایای خاص خود را دارا میباشند.

و برای چاپ تعداد کمتر کارت پرسنلی از چاپ دیجیتال استفاده میشود، در این روش حداقل تیراژ 1 عدد میباشد و به دو صورت چاپ مستقیم و چاپ غیر مستقیم انجام میشود

اهمیت کارت پرسنلی با توجه به سطح تردد بالا در سازمان ها و ارگانها و لزوم اطلاع از هویت فرد وارد شده به حریم مجموعه به عنوان پرسنل و یا ارباب رجوع برای دسترسی به بخش های مختلف سازمان گویا میباشد، مدیران مجموعه های مختلف برای تفکیک قسمت های سازمان و بالا بردن سطح امنیت سازمان خود، نیاز به چاپ کارت پرسنلی برای کارمندان و پرسنل خود و حتی کارت مهمان برای ارباب رجوعان دارند.

کارت های شناسایی و یا کارت پرسنلی علاوه بر موارد یاد شده در بالا باعث حس رضایت برای پرسنل سازمان و مهمانان میشود و خود را جزئی حقیقی از سازمان می دانند.

نمونه چاپ کارت پرسنلی:

کارت پرسنلی نوراکارت دانشحوئیکارت شناسائی

کارت پرسنلی کارت پرسنلی pvc کارت پرسنلی pvc

کارت پرسنلی pvc کارت پرسنلی pvc کارت پرسنلی انجمن عکاسان

کارت پرسنلی چاپ کارت پرسنلی کارت پرسنلی

چاپ کارت پرسنلیکارت پرسنلیچاپ کارت پرسنلی کارت پرسنلی میراث فرهنگی کارت پرسنلی کالیبراسیون کارت پرسنلی خیرین

نمونه کارت پرسنلی به صورت عمودی:

کارت پرسنلی پردیس قلهک     کارت پرسنلی هوتن پی      کارت پرسنلی پردیس       کارت پرسنلی خیرین امام زمان

نمونه کارت پرسنلی برای چاپ تیراژ بالا به صورت دیتابیس:

کارت پرسنلی شهرداری کارت دانشجویی کارت پرسنلی عکاسان